Log ind
VÆRKTØJER
AnalyseCirkler
Værktøj til tekstanalyse
ArtLine
Tidslinje med kunstværker og forfattere
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
GenreUniverset
Zoom ind på danskfagets genrer
Notesbog
Dine egne noter samlet ét sted
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer

Årsplanlægning
Når man skal planlægge det faglige indhold og progressionen i sin undervisning, kan man med fordel arbejde med to slags planer: en årsplan pr. skoleår og en undervisningsplan pr. forløb.

Der er flere veje til planlægningsarbejdet. Du eller I kan vælge, at arbejde 'ude fra og ind', når I laver årsplan.
Her startes med et overblik over de fire kompetenceområder og hvad der i undervisningen skal fokuseres på (se oversigten, hvor essensen af hvert delområde fremgår). Herefter kan I planlægge, hvordan forløbene fordeles hen over skoleåret, hvilke undervisningsmaterialer der skal anvendes og hvornår og hvordan de større opgaveafleveringer fordeles. 

Trinforløbet 7.-9. klasse
Forløbet fra 7.-9. klasse er en helhed, hvor der arbejdes med progression i både indhold og mål. Det er afspejlet i fasemålene inden for færdigheds- og vidensområderne. Især er det godt at tænke forløbet fra 8.-9. klasse sammen, da man til prøverne i 9. klasse kan trække tekster og indhold fra begge klassetrin.

Eksemplerne på årsplaner (se eksemplerne i boksen til højre) er udarbejdet, så der er en progression hen over trinforløbet. Spredningen på de fire kompetenceområder er tilgodeset, og der er vægtet en alsidighed i tekstvalg (fx fiktion/ikke-fiktion, skrevne/ikke-skrevne tekster) og stofområder.

I eksemplerne for 8. og 9. klasse er der indsat en søjle med forslag til tekstopgivelser i forbindelse med hvert forløb. 

Alle de udvalgte boglige materialer eller digitale undervisningsforløb skal ikke nødvendigvis udnyttes i deres fulde omfang. Et forslag til en udvælgelse er også skitseret i årsplanerne. 

Overblik over danskfaget
Årsplanen handler i første omgang om at få overblik over sit fag. Det vil sige at få styr på fagets fire kompetenceområder, hvilke mål der knytter sig hertil og hvad undervisningen i overskrifter kan indeholde og fokusere på.
Årsplanen kan angive færdigheds- og vidensområder, som skal prioriteres, og de undervisningsmaterialer der skal bruges. 
Denne fremgangsmåde giver et godt grundlag for at bevare overblikket i planlægningsfasen. Udvælgelsen af undervisningsmaterialer er særligt relevant tidligt i planlægningsfasen, hvis der er boglige materialer, der skal bestilles i god tid. 

Colourbox

Fra årsplan til undervisningsplan
Undervisningsplanen er en plan for det enkelte forløb, dvs. en mere detaljeret plan for hvert forløb i årsplanen. Her formulerer du, hvilke konkrete læringsmål der arbejdes med, hvilke aktiviteter der skal foregå, forslag til tegn på læring og en plan for, hvordan der skal evalueres.
Undervisningsplanerne kan udarbejdes i takt med, at skoleåret skrider frem. På den måde kan man være fleksibel i forhold til de ændringer og skift af læringsfokus, som evt. opstår. 
Se eksempler på undervisningsplaner til 7., 8. og 9. klasse i boksen til højre.